Persondata information

Rosenvængets Skole

Rosenvængets Skole er Viborg Kommunes specialskole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder herunder også elever med autismespektrum forstyrrelser.

Undervisningen gives i henhold til Folkeskoleloven og er et tilbud til elever, der ikke har udbytte af folkeskolens almindelige specialundervisning. Skolen er opdelt i fire afdelinger, hvor lærere og pædagoger arbejder i selvstyrende teams ud fra en tanke om at få fritidsdelen og undervisningsdelen til at fremstå som et helhedstilbud.

Som på enhver anden folkeskole inddeles eleverne i klasser afhængigt af alderstrinnet.

På skolen er der 85 børn og unge med mange forskellige ressourcer og potentialer. I den forbindelse er det skolens mål at inkludere den enkelte elev i fællesskabet ud fra en tanke om, at alle er bærere af ressourcer og styrkesider, som fællesskabet på skolen har brug for. Den enkelte elev yder i det daglige til fællesskabet, og fællesskabet yder tilbage til den enkelte.

Fællesskabstanken rækker også ud over skolens matrikel. Det er vigtigt at være synlige i nærmiljøet, derfor lærer vi eleverne at benytte kommunens kulturelle og offentlige tilbud som teater og koncerter, ligeledes deltager vi i tilbud målrettet vores elever. Vores årlige festival er ligeledes et væsentligt element i dette arbejde. Jo ældre eleverne bliver, jo mere bliver der i undervisningen lagt vægt på elevernes fremtidige muligheder via erhvervsbesøg, institutionsbesøg og efterfølgende praktikperioder. Gennem denne kontakt gør eleverne sig erfaringer, så de styrkes i at give udtryk for deres holdninger, ønsker og forventninger til deres fremtidige voksenliv.

Vi har den holdning, at udvikling sker i dialog og samspil, hvilket præger det specialpædagogiske miljø på skolen. Det faglige niveau indenfor folkeskolens fagrække er i højsædet, idet det tilstræbes, at der altid er en hovedansvarlig liniefagsuddannet lærer i de aktuelle fag, der undervises i. Netop en høj faglighed, hvad enten det drejer sig om matematik, dansk, musik, billedkunst eller andre af folkeskolens fagrækker - kombineret med det specialpædagogiske miljø - tilgodeser, at undervisningen kan målrettes den enkelte elevs styrkesider og læringspotentialer.

Derudover er kvalitetsudviklingen i højsædet på den måde, at ideer og nye tanker på skolen afspejles i udviklingsområder, som efterfølgende implementeres i hverdagen - I den forbindelse ser vi ofte de investerede ressourcer komme tydeligt tilbage i undervisningen.    

Vigtigt for undervisningen er et velfunderet samarbejde med forældrene. På Rosenvængets Skole er dialogen med forældrene altafgørende - I samspillet med forældrene inddrager skolen viden fra alle sider, så der omkring eleven eksisterer en helhedstanke, der bygger på elevens netværk. I dette netværksarbejde er både forældre, lærere, pædagoger og skolens specialistteam væsentlige medspillere.

Vi har tradition for at prioritere den pædagogiske udvikling ved at deltage i projekter, som vi selv skaber, eller i samarbejde med eksterne institutioner. Det har derfor været helt naturligt at sige ja tak til dette samarbejde med LEV, som vi har været glade for at deltage i.

Projektet har været synligt på skolen, både gennem videooptagelserne ude i det enkelte klasselokale, på samarbejdsmøderne og når de tre projektdeltagere har fordybet sig i det skriftlige arbejde. Lærerne på skolen har taget opgaven på sig i et motiverende samarbejde. På den måde er projektet nået ud og har været konstruktivt i mange sammenhænge på skolen.