Persondata information

Specialundervisning

Folkeskolens formål gælder for alle skolens elever, og specialundervisning skal gives i overensstemmelse med de krav, som er angivet i folkeskoleloven. Grundlæggende drejer undervisning sig om at skabe de rette betingelser for alle elevers deltagelse i skolens sociale praksis. Deltagelse eller delagtighed er omdrejningspunktet for læring og positiv udvikling.

Specialundervisning gives til elever, som kræver en særlig hensynstagen og støtte for at udvikle sig. Det drejer sig om elever, som på trods af undervisningsdifferentiering og holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning ikke i tilstrækkelig grad får støtte til deres personlige udvikling i et fællesskab med andre. Specialundervisning og specialpædagogisk bistand omfatter:

  • Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere og personale
  • Særligt undervisningsmateriale og tekniske hjælpemidler
  • Undervisning i folkeskolens fag og fagområder under særlig hensyntagen til elevers indlæringsforudsætninger
  • Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder for at afhjælpe elevens funktionsvanskeligheder (psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske)
  • Personlig assistance for at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen
  • Særligt tilrettelagte aktiviteter, der kan gives i tilslutning til elevens specialundervisning

Den specialpædagogiske bistand skal sikre, at en elev ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse.