Persondata information

Tværfaglig undervisning

Loven om folkeskolen lægger vægt på både de enkelte fag og på det tværfaglige:

§ 5. Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger.

 

I samme paragraf nævnes, hvilke fag der skal undervises i og på hvilke klassetrin. I specialundervisningen kan dette fraviges efter § 3. stk 2, sammen med andre bestemmelser.  Disse er nærmere beskrevet i 'Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. (BEK nr 1373 af 15/12/2005).

 

Bekendtgørelsen fremhæver, at der skal undervises i folkeskolens fag og fagområder tilrettelagt under særlig hensyntagen til elevens forudsætninger.

Der laves særlige timeplaner, og der kan laves særlige læseplaner for specialklasser og specialskoler. Fagene skal være der, men undervisningen kan gives på andre klassetrin end de almindelige. Elever kan fritages for undervisning i visse fag, men de skal så undervises i noget andet i de timer.